TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Ngày 16/4/2015, Công ty cổ phần Phát triển nhà BR – VT(MCK: HDC) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội có sự tham dự của 182 cổ đông (trực tiếp tham dự: 107 cổ đông, ủy quyền tham dự: 75 cổ đông) đại diện 33.712.223 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, cùng đại diện của các cơ quan thông tấn báo chí.

Tất cả các nội dung trình đại hội đều được đoàn chủ tịch đại hội báo cáo, phân tích và đã được các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao (ngoài trừ nội dung sửa đổi điều lệ được thông qua với sự đồng ý của 85,87% cổ đông dự họp, các nội dung còn lại được thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%).

Tại đại hội, các cổ đông cũng đã bầu được HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 -2020, cụ thể:​

- Danh sách Hội đồng quản trị gồm có:

  1. Ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ
  2. Ông Trần Quốc Tạo - Phó Chủ tịch HĐQT
  3. Bà Bùi Thị Thịnh - Thành viên HĐQT
  4. Ông Lê Viết Liên - Thành viên HĐQT
  5. Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc - Thành viên HĐQT
  6. Ông Đoàn Hữu Hà Vinh - Thành viên HĐQT
  7. Ông Yostinus Tomi Aryanto - Thành viên HĐQT

- Danh sách thành viên BKS gồm có:

  1. Ông Hồ Viết Thới - Trưởng ban
  2. Ông Hoàng Chung Kiên - Thành viên
  3. Ông Nguyễn Tấn Tài - Thành viên                                                    

Quý cổ đông quan tâm có thể tải biên bản và nghị quyết đại hội tại Đây

Một số hình ảnh về đại hội:


Các cổ đông dự họp

Các cổ đông thảo luận chuẩn bị bỏ phiếu bầu HĐQT và BKS nhiệm kì 2016-2020

HĐQT mới ra mắt quí cổ đông

HĐQT nhiệm kì 2016-2020 ra mắt quí cổ đông (Từ phải sang: Bà Bùi Thị Thịnh, Ông Đoàn Hữu Thuận, Ông Trần Quốc Tạo, Ông Lê Viết Liên, Ông Nguyễn Hoàng Thiên Trúc, Ông Đoàn Hữu Hà Vinh)*

BKS nhiệm kì 2016-2020 ra mắt quí cổ đông (Từ phải sang: Ông Hồ Viết Thới, Ông Hoàng Chung Kiên)**

Ghi chú:

Ông Yostinus Tomi Aryanto - Thành viên HĐQT vắng mặt

** Ông Nguyễn Tấn Tài - Thành viên  BKS vắng mặt